– پروژه: طراحی و ساخت پکیج پالیشینگ
– کارفرما: پتروشیمی مرجان

طراحی و ساخت پکیج پالیشینگ

پتروشیمی مرجان

1396

طراحی و ساخت پکیج پالیشینگ جهت پتروشیمی مرجان