– پروژه: پروژه باز طراحی، تغییر متریال و خرید تیوب کوره ها
– کارفرما: پتروشیمی بوعلی سینا

پروژه باز طراحی، تغییر متریال و خرید تیوب کوره ها

پروشیمی بوعلی سینا

در حال انجام

پروژه باز طراحی، تغییر متریال و خرید تیوب کوره های H-2001  و H-2002