– پروژه: سایت HYCO برای پتروشیمی کارون
– کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

سایت HYCO برای پترشیمی کارون

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

جاری

طراحی و ساخت پکیج Methanation برای سایت HYCO شرکت پتروشیمی کارون