– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تولید نیتروژن
– کارفرما: شرکت سازه

طراحی و ساخت پکیج نیتروژن

شرکت سازه

1401

طراحی و ساخت پکیج تولید نیتروژن

پتروشیمی کرمانشاه

با ظرفیت  1200- Nmh3/H