– پروژه: طراحی و ساخت پکیج نم زدایی
– کارفرما: پترو پارس ایران و انرشیمی

طراحی و ساخت پکیج نم زدایی

پترو پارس ایران و انرشیمی

1401

طراحی و ساخت 2 دستگاه پکیج نم زدایی – میدان گازی آزادگان جنوبی (CTEP)

پترو پارس ایران و انرشیمی