– پروژه: طراحی و ساخت کوره های واحد الفین پیروشیمی هرمز خلیج فارس
– کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ناموران

طراحی و ساخت کوره های واحد الفین پیروشیمی هرمز خلیج فارس

شرکت مهندسین مشاور ناموران

جاری

طراحی و ساخت 10 عدد پکیج Cracking Furnaces برای واحد الفین پتروشیمی هرمـز خلیـج فارس