– پروژه: طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت طراحی و ساختمان نفت

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت طراحی و ساختمان نفت

طراحی و ساخت  گرمکن شعله مستقیم

پالایشگاه شیراز – طبق استاندارد API-560

میزان جذب انرژی حرارتی 8 مگاوات