– پروژه: طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت نفت پارس

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم واحد موم گیری

شرکت نفت پارس

1400

طراحی و ساخت 2 عدد کـوره شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 جهت شرکت نفت پارس- واحد موم گیری