– پروژه: ساخت فیلتر گاز خشک
– کارفرما: شرکت گاز اصفهان

ساخت فیلتر گاز خشک

شرکت گاز اصفهان

1385

طراحی و ساخت 13 فیلتر گاز خشک