– پروژه: طراحی و ساخت زباله سوز
– کارفرما: شرکت طراحی و ساختمان نفت

زباله سوز

شرکت طراحی و ساختمان نفت

1400

طراحی و ساخت  زباله سوز

پالایشگاه تبریز

Incinerator

توان حرارتی 6 مگاوات

Stack Height=76.2m

Combustion Chamber Dimension:(ID*L)2.5*11