– پروژه: طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت ناموران

1401

طراحی و ساخت 2 عدد گرمکن شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 –

پتروشیمی نوری – عسلویه

1- Reactor feed Heater  با توان حرارتی 14.5 مگاوات

2- Stripper Reboiler با توان حرارتی 21 مگاوات