كوره شعله مستقيم (API 560)نام پروژه: كوره شعله مستقيم (API 560)
موقعيت: ميدان نفتي سروستان و سعادت آباد
كارفرما: شركت ساختمان و توسعه نفت
( شركت نفت مناطق مركزي ايران )

پكيج خشك كننده گاز و هوانام پروژه: پكيج خشك كننده گاز و هوا
موقعيت: پروژه بنزين سازي پالايشگاه اصفهان
كارفرما: شرکت مهندسین مشاور ناموران
( شرکت پالايش نفت اصفهان )

پكيج تصفيه سود مستعملنام پروژه: پكيج تصفيه سود مستعمل
موقعيت: پالايشگاه ستاره خليج ( بندرعباس )
كارفرما: شرکت ناموران پژوهش و توسعه
( شركت نارديس – پالایشگاه ستاره خليج فارس )

رفع عیب، تست و راه اندازی سیستم بازیافت آب مقطر  نام پروژه: رفع عیب، تست و راه اندازی سیستم بازیافت آب مقطر
موقعيت: پالایشگاه تبریز
كارفرما: پالایشگاه تبریز
پكيج هاي تزريق مواد شيميائينام پروژه: پكيج هاي تزريق مواد شيميائي
موقعيت: واحد تولید و نمك زدائي نفت دهلران
كارفرما: شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم
( شركت نفت مناطق مركزي ايران )

 پكيج ذخيره سازي نيتروژننام پروژه: پكيج ذخيره سازي نيتروژن
موقعيت: ميدان نفتي خشت
كارفرما: شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم
( شركت نفت مناطق مركزي ايران )

جدا كننده سه فازي گاز، نفت و آبنام پروژه: جدا كننده سه فازي گاز، نفت و آب
موقعيت: سکوی دریایی ميدان نفتی ابوذر
كارفرما: شركت تأسیسات دریایی ايران

پكيج هاي تزريق مواد شيميائينام پروژه: پكيج هاي تزريق مواد شيميائي
موقعيت: واحدهاي خشكي و دريايي بهرگانسر
كارفرما: شركت تأسیسات دریایی ايران

گرمكن غیر مستقیم گاز ترشنام پروژه: گرمكن غیر مستقیم گاز ترش
موقعيت: چاه هاي گازی مسجد سليمان
كارفرما: پتروشيمي رازي

دودکش مشعل خشکی و دریانام پروژه: دودکش مشعل خشکی و دریا
موقعيت: واحدهاي خشكي و دريايي بهرگانسر
كارفرما: شركت تأسیسات دریایی ايران